Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych

Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych

Na  podstawie art. ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) udostepnieniu podlega  sposób stanowienia aktów publicznoprawnych.

 

Normatywnymi  aktami prawnymi  są:

• uchwały Rady Gminy, zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie gminy oraz przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

• inne uchwały Rady  Gminy podejmowane w zakresie  kompetencji określonych przepisami ustawowymi,

• zarządzenia Wójta Gminy o charakterze:

- przepisów porządkowych wydawanych w przypadkach niecierpiących zwłoki, które podlegają  zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy,

- aktów prawnych wewnętrznych  w zakresie wykonywania kompetencji organu  wykonawczego gminy, a także regulujących sferę wewnętrzną Urzędu Gminy.

 

Zasady stanowienia aktów publicznoprawnych określone zostały  w przepisach następujących aktów prawnych :

1 )Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ),

3) ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.),

4) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  20 czerwca 2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej ” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 283 ),

 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy określa Statut  Gminy Rogowo http://rogowo.bip.net.pl/?a=23204

 

Projekty aktów prawnych podlegają konsultacji, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

 

Tryb postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rogowo, stanowiący  załącznik do zarządzenia Nr 1/2012  Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012  http://rogowo.bip.net.pl/?c=5608

 

Przepisy prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Rogowo ogłaszane są w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uchwały i zarządzenia organów gminy są  zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładkach:    

UCHWAŁY http://rogowo.bip.net.pl/?c=5694;  ZARZĄDZENIA http://rogowo.bip.net.pl/?c=5743 

 

Metadane

Źródło informacji:Bożena Kapuścińska
Data utworzenia:2012-11-12 08:01:14
Wprowadził do systemu:Martyna Goclik
Data wprowadzenia:2012-11-12 08:01:24
Opublikował:Martyna Goclik
Data publikacji:2012-11-12 08:13:40
Ostatnia zmiana:2016-10-13 08:23:51
Ilość wyświetleń:2293